Standardi


Standardi

Standardi

HACCP STANDARD

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) je sistem bezbednosti hrane koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih bioloških/mikrobioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti kojima su izložene sirovine, mogućih opasnosti pri rukovanju, proizvodnji, distribuciji i konzumiranju krajnjeg proizvoda. HACCP sistem je prilagođen svim vrstama prehrambenih proizvoda i svim vrstama proizvodnje i rukovanja hranom.
Sam HACCP se zasniva na sledećim principima:

  1. Analiza potencijalnih opasnosti - hazarda,
  2. Identifikacija kritičnih kontrolnih tačaka - CCP,
  3. Ustanovljenje kritičnih granica za svaku CCP,
  4. Uspostavljanje sistema monitoringa za svaku CCP,
  5. Utvrđivanje korektivnih mera za stanje izvan kritičnih granica,
  6. Uspostavljanje procedura za proveru sistema,
  7. Formiranje dokumentacije.

Pomoću HACCP sistema identifikuju se i kontrolišu zdravstvene opasnosti koje predstavljaju naročito visok rizik za bezbednost hrane. Njegove glavne karakteristike su da je naučno zasnovan, deluje preventivno, koristi ocenu rizika kao alat, sistematičan je, dokumentovan i proverljiv.

Sistem zdavstvene bezbednosti proizvoda – HACCP plan se primenjuje u našem proizvodnom pogonu od prijema sirovine do dostave gotovih proizvoda